REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SAMODZIELNIAKI.PL

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Samodzielniaki.pl jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

2. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. Pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania zajęć ponosi prowadzący, a po ich bezpośrednim zakończeniu rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby.

3. Samodzielniaki.pl nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka z Samodzielaniaki.pl do domu oraz z domu do siedziby Samodzielniaki.pl. Odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic/opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba.

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. W zajęciach organizowanych przez Samodzielniaki.pl mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie uregulowali opłaty według obowiązującego cennika.

2. W sali podczas zajęć przebywają dzieci z prowadzącą.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (prowadząca ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 10 minut).

4. Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun nie dokonał opłaty za zajęcia, nie może w nich uczestniczyć.

5. Rodzic/prawny opiekun powinien zapewnić dziecku: lekki i wygodny strój oraz obuwie na zmianę lub antypoślizgowe skarpetki. Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, zdrowe.

6. Samodzielniaki.pl zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do rodzica/prawnego opiekuna za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.

7. Wszystkie zmiany będą na bieżąco umieszczane na stronie samodzielniaki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, stronie Facebook, jak również w wyznaczonym miejscu w lokalu.

8. Jeżeli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 2 osoby, Samodzialniaki.pl ma prawo odwołać zajęcia.

9. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i zgody prowadzącej jest niedozwolone.

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie lokalu Samodzielaniki.pl, rodzic/prawny opiekun odpowiada finansowo.

III. OPŁATY

1. Opłaty za zajęcia dokonuje wyłączanie przelewem z góry, przed rozpoczęciem zajęć.

2. Opłaty należy dokonywać na wskazane konto otrzymane drogą mailową.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, Samodzielaniaki.pl nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie przenosi ich na inny termin, wyjątek stanowi okazanie dokumentu potwierdzającego np. chorobę, czyli zwolnienie lekarskie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w Samodzielniaki.pl zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej samodzielniaki.pl lub informacjami podawanymi przez prowadzącą.

2. Samodzielniaki.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć, jak i dni otwartych, do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/prawny opiekun dziecka uczestniczącego w zajęciach i wydarzeniach wyraża zgodę.